Etik Kurallar-Copy1635186567

1- Taraflar karşılıklı ilişkilerini iyi niyet, dürüstlük, adalet, manevi ve kurumsal değerlere saygı ve ilgili yasalar (örn: mali mevzuat, sosyal güvenlik mevzuatı, iş sağlığı ve işçi güvenliği mevzuatı) çerçevesinde yürütürler.  Ancak, vizyonu ve misyonu gereği Firma gerek duyduğunda Avrupa Topluluğu yasaları ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, T.C. kanunlarıyla çelişmeyen daha farklı talep ve koşullar öne sürebilir.  

2- Taraflar talep ve beklentilerini sözlü olarak belirtmeye ek olarak birbirlerine yazılı olarak da iletirler, iletilen talep ve beklentileri önem ve aciliyet durumuna göre mümkün olan en kısa sürede değerlendirirler ve yine yazılı olarak ilgili tüm taraflara aktarırlar. (Taraflar sadece sözlü talebe veya taahhüde dayanarak herhangi bir ticari işlem yapmazlar, talepte veya savunmada bulunmazlar.)

3- Taraflar, birbiri ile ilişkilerinde kurumsal ve profesyonel yönetim anlayışı çerçevesinde davranış sergilerler.

4- Tarafların yöneticileri, kadrolu personeli ve taşeron firma çalışanları karşılıklı alım-satım işlemleri üzerinden (doğrudan veya dolaylı olarak) rüşvet veya komisyon gibi haksız nitelikli kişisel kazanç veya aile fertleri ya da 3. şahıslar adına menfaat elde etmezler ve bu amaçla talepte bulunmazlar.

5- Tarafların hissedarları ve işveren temsilcileri karşılıklı alım-satım işlemleri üzerinden sözleşme hükümleri haricinde haksız nitelikte ticari kurumsal kazanç veya menfaat temin etmezler, mücbir sebepler haricinde ilave talepte bulunarak ve karşı tarafın iyi niyetini suistimal ederek hak iddiasında bulunmazlar, manevi baskı kurmazlar.

6- Taraflar, birbirlerinin personeline rüşvet, komisyon, ücret, yardım, burs, bağış, özel indirim v.b. isimler altında haksız nitelikli kişisel kazanç veya farklı çeşitte herhangi bir menfaat sağlamak amacıyla (doğrudan veya aracı kullanarak) teklifte bulunmazlar, tekliflerinin kabulü amacıyla baskı kurmazlar ve ödeme yapmazlar.

7- Taraflar, birbirleri hakkında olumsuz ve asılsız beyanda bulunmazlar. İş ilişkisinde olduğu diğer çözüm ortaklarının da karşı tarafla ilgili olumsuz/asılsız söylemlerde bulunmalarına müsaade etmezler.

8- Taraflar birbirlerinin personelini mesai saatleri içinde veya dışında kendi şirketleri adına ücret, komisyon veya benzeri bir menfaat karşılığı çalıştırmazlar. 

9- Taraflar aralarındaki ticari ilişki sürdüğü müddetçe, (her iki tarafın) çalışanları arasında ticari ortaklık kurulmasına, borç para alışverişinin yapılmasına ve kefalet ilişkisine girilmesine izin vermezler.

10- Taraflar, taşıt araçlarını, ofislerini veya farklı şirket olanaklarını birbirlerinin personeline ticari sınırlar haricinde şahsi veya ailevi amaçlı kullandırmazlar.

11- Taraflar birbirlerinin personeline veya belirli bir amaç çerçevesinde be/veya hiçbir amaç gözetmeksizin 3. Bir kişiye (kamu görevlisi, devlet memuru veya birim yöneticisi veya temsilcisi gibi) yasalarca uygun görülenler haricinde ve bunları aşar nitelikte hediye teklif etmezler, göndermezler, hediye kabulü için baskı yapmazlar, özel yemek, tatil ve seyahat davetinde bulunmazlar.

12- Tarafların temsilcileri karşılıklı iletişim sürecinde yanlış anlaşılabilecek yazılı/sözlü beyanda, teklif ve imada bulunmazlar, temel ahlak kurallarına aykırı, tehditkar, saldırgan, aşağılayıcı, küçültücü, rencide edici veya yanıltıcı davranış sergilemezler.

13- Taraflar ticari alım sürecinde ortaya çıkan sorunlarda “çözüm odaklı” yaklaşım sergilerler. (Sorunların çözümü konusunda tarafların yetkili kişi veya komisyonlarının yazılı kararları geçerlidir.)

14- Taraflar, (karşı tarafın lehine dahi olsa) birbirlerinden habersiz bir işlem yapmazlar.

15- Taraflar, birbirlerinin farklı görüşlerini (kabul etmeseler veya benimsemeseler dahi) dikkate alırlar ve farklılıklara saygı gösterirler.  

16- Taraflar, birbirlerinin personeline veya personelin akrabalarına ücretsiz numune veya bitmiş ürün vermezler.

17- Taraflar, şirket ortaklarını, yöneticilerini, çalışanlarını, akrabalarını ve ortak arkadaşlarını ticari ilişki öncesi ve esnasında ticari avantaj sağlamak amacıyla “baskı unsuru” olarak kullanmazlar. 

18- Tarafların temsilcileri; karşılıklı ilişkilerinde dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmazlar ve siyasi içerikli propaganda faaliyetinde bulunmazlar, başkaları tarafından bu tarz faaliyetlerde bulunulmasına izin vermezler.

19- Taraflar birbirleriyle olan ilişkilerinde “gizlilik ve ifşa etmeme” prensibine uygun hareket ederler. Bu kapsamda taraflar; karşılıklı yazılı talep ve izin olmaksızın 3. kişilere/kuruluşlara ve yetkili olmayan şirket çalışanlarına aralarındaki ticari ilişkiyle ve bu ilişki sebebiyle elde ettikleri ticari sırlarla (örn: fiyat, sipariş miktarı, iskonto tutarı, sözleşme koşulları, kârlılık v.b.) ilgili hiçbir yazılı/sözlü açıklamada bulunmazlar, bilgi ve belge vermezler.

20- Taraflar, kamu rüşvetçiliği veya ticari rüşvetçilik amacı veya etkisi olan hiçbir Yasak Ödeme yapılmayacağını, haraç ve bahşiş alınmayacağını ve kabul edilmeyeceğini, başka yasadışı veya uygunsuz iş elde etme, yönlendirme veya elde tutma yollarına başvurulmayacağını kabul ederler. Ancak, bu madde, şu koşullara uygun olmaları şartıyla, az miktarda iş ödülleri ve armağanlarını yasaklamaz: (a) Firma İş Politikalarıyla tutarlı olmaları; (b) yasal, makul ve Firma’nın işiyle doğrudan ilgili olmaları; ve (c) Distribütörün Kayıtlarında eksiksiz ve tam olarak belirtilmiş olmaları şartıyla. 

21- Taraflar, tedarik sürecine konu olan ürünleri (sözleşme koşullarına uygun olmayan şekilde) kendi ticari organizasyonları kapsamında 3. kişilere ve kuruluşlara satarak karşı tarafın marka itibarına ve pazar potansiyeline zarar vermezler.

22- Taraflar alış veriş sürecinde (tescilli olsun veya olmasın) karşı tarafa ait her türlü marka, tasarım, model, desen üzerindeki fikri ve sınai hakları korumak ve bunların usulsüz ya da izinsiz bir şekilde 3. kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılmasını önlemek için gereken çabayı gösterirler.

23- Taraflar birbirlerini engelleyici, ticari kayıp verici her türlü eylem ve davranışlardan (örn: sözleşmede belirtilen fiyat ve koşullara uygun olmayan şekilde hesaplama yapmaktan, fatura düzenlemekten, geç ürün teslim etmekten v.b.) kaçınırlar.

24- Taraflar ticari ilişkileriyle ilgili karar alma sürecinde birbirlerinin prosedür, talimat ve yönetmeliklerini dikkate alırlar.

25- Taraflardan birisi kendi kadrosunda karşı firma personelinin yakın akraba veya akrabalarının çalıştığını tespit etmesi durumunda, bu tespitini karşı tarafın işveren temsilcilerine en kısa zamanda yazılı olarak bildirir. (Bir taraf diğer tarafın organizasyonunda birden fazla bölümle çalışma durumunda ise personeller arasında akrabalık ilişkisi olmayan bir bölümle çalışma yöntemi tercih edilmelidir.)

26- Tarafların personeli ve işveren temsilcileri mesai saatleri içinde birbirleriyle uzun sohbetlerden, mesai saatleri dışında da bireysel olarak veya ailece yapılacak görüşmelerden ve ortak sosyal faaliyetlerden kaçınırlar. 

27- Taraflar birbirlerinin personel ve alt taşeron çalışanlarıyla ilgili etik dışı bir teklif veya davranış gözlemlediklerinde veya böyle bir teklife/davranışa muhatap olduklarında bu durumu vakit geçirmeden (varsa somut belge ve diğer deliller eşliğinde) karşı tarafın üst yönetimine e-mail, mektup veya telefon ile bildirmelidirler.

Pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için sitemizde çerezler kullanıyoruz. KVKK'nın ilgili mevzuatına uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız. Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.